Abraham Burbank

M
     Abraham Burbank married Lenah (?).