Abraham Simonson

M
     Abraham Simonson married Susannah (?).